ZÁSADY SPRACÚVANIA A OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV A INFORMÁCIA PRE DOTKNUTÚ OSOBU V ZMYSLE ČLÁNKU 13 NARIADENIA EP A RADY (EÚ) č. 2016/679

Spoločnosť Lekáreň Sv. Michala 2, Miestneho priemyslu 983, ÁČKO, 029 01 Námestovo,  IČO 54456771 (ďalej len „prevádzkovateľ“) je prevádzkovateľom vernostného programu uplatňovaného vo verejných lekárňach poskytujúcich lekárenskú starostlivosť v zmysle príslušných právnych predpisov SR patriacich do obchodného zoskupenia označených jednotným označením Lekáreň Sv. Michala (ďalej len „vernostný program“) podľa podmienok uvedených v aktuálne účinných Všeobecných obchodných podmienkach a pravidlách vernostného programu Lekáreň Sv. Michala 2.

Pri prevádzkovaní vernostného programu a s tým súvisiacich činnostiach dochádza zo strany prevádzkovateľa k spracúvaniu Vašich osobných údajov ako účastníkov vernostného programu,ktorí svoje osobné údaje poskytnú na niektorý z nižšie uvedených účelov (ďalej len „dotknutá osoba“).

Ochrana a spracúvanie osobných údajov Vás, ako dotknutej osoby, sa riadia týmito Zásadami spracúvania a ochrany osobných údajov.

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „Nariadenie“) a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“), tak, aby všetky osobné údaje boli v čo najväčšej miere chránené.

Pri poskytovaní osobných údajov prevádzkovateľovi uvádzajte správne, úplné a aktuálne osobné údaje. Ak sa poskytnuté Vaše osobné údaje zmenia počas doby ich spracúvania prevádzkovateľom, oznámte, prosím, túto zmenu prevádzkovateľovi.

IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE PREVÁDZKOVATEĽA

Prevádzkovateľ:

Lekáreň Sv. Michala 2

Miestneho priemyslu 983, ÁČKO

029 01 Námestovo

IČO: 54456771

ÚČEL, PRÁVNY ZÁKLAD A DOBA SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Vaše osobné údaje spracúvame výlučne pre nižšie uvedené účely, v uvedenom rozsahu, na uvedených právnych základoch a v nevyhnutnom časovom rozsahu.

1. Zaradenie do vernostného programu, vydanie a aktivácia bonusovej karty, využívanie a poskytovanie výhod vernostného programu, evidovanie nákupov na bonusovej karte.

Účasť na vernostnom programe a využívanie výhod vernostného programu je dobrovoľné. Pre Vaše zaradenie do vernostného programu a jednoznačnú identifikáciu Vašej osoby ako zúčastnenej na vernostnom programe, pre určenie, či spĺňate podmienky účasti na vernostnom programe z hľadiska veku, pre vydanie a aktiváciu bonusovej karty, ako aj následné čerpanie výhod vernostného programu z Vašej strany, je nevyhnutné poskytnutie Vašich osobných údajov v rozsahu povinných údajov: meno, priezvisko, adresa bydliska alebo doručovacia adresa,
dátum narodenia.

Spracúvané osobné údaje: meno, priezvisko, adresa bydliska alebo doručovacia adresa, číslo bonusovej karty, dátum narodenia, ďalšie osobné údaje, ktoré môžu vyplynúť z používania bonusovej karty (najmä nákupné správanie dotknutej osoby)

Právny základ spracúvania: podľa článku 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia (súhlas dotknutej osoby); Súhlas na spracúvanie osobných údajov pre účely vernostného programu udeľujete pri aktivácii bonusovej karty pri osobnej návšteve verejnej lekárne svojim vlastnoručným podpisom alebo elektronickým súhlasom v prípade online aktivácie bonusovej karty na webovom sídle prevádzkovateľa. Udelený súhlas môžete kedykoľvek odvolať zaslaním písomného oznámenia na adresu: Lekáreň Sv. Michala 2, Miestneho priemyslu 983, ÁČKO 029 01 Námestovo.
alebo e-mailom na adresu svmichal2@gmail.com. Prosím, vezmite na vedomie, že odvolaním Vášho súhlasu na spracúvanie osobných údajov pre účely vernostného programu je ukončená Vaša účasť na vernostnom programe.

Doba spracúvania: Osobné údaje spracúvame po dobu Vašej účasti na vernostnom programe, najviac však tri roky od posledného akéhokoľvek Vášho použitia bonusovej karty (aj v prípade, ak Vaša účasť na vernostnom programe nebola ukončená).

2. Marketingové účely – marketingová komunikácia, marketingová analýza nákupného spotrebiteľského správania. 

Udelením osobitného súhlasu na spracúvanie osobných údajov pre marketingové účely budú Vaše osobné údaje spracúvané pre marketingové účely, konkrétne za účelom zasielania aktuálnych ponúk tovarov a služieb vo verejných lekárňach, zasielania informácií o aktuálnych akciách prebiehajúcich v lekárňach, informácií o špeciálnych zľavách a ponukách (napríklad pri príležitosti narodenín zákazníka a iných obdobných príležitostiach), ako aj za účelom zapojenia
do marketingových prieskumov trhu a spokojnosti zákazníkov. Komunikovať s Vami budeme prostredníctvom e-mailu, telefonického kontaktu alebo poštou. Preto, aby sme Vám vedeli ponúknuť to, čo Vás zaujíma, využívame informácie o nákupoch
evidovaných na bonusovej karte, ktoré ste vo verejných lekárňach uskutočnili. Následnou analýzou nákupného správania Vám dokážeme predložiť relevantnejšie ponuky ďalšieho tovaru, akcií a zliav (profilovanie). Udelenie súhlasu na spracúvanie osobných údajov pre marketingové účely alebo poskytnutie nepovinných údajov (v rozsahu pohlavie, telefónne číslo, e-mailová adresa), nie sú podmienkou
pre zaradenie do vernostného programu.
Spracúvané osobné údaje: pohlavie, meno, priezvisko, e-mailová adresa, telefónne číslo, adresa bydliska alebo doručovacia adresa, číslo bonusovej karty, dátum narodenia, ďalšie osobné údaje, ktoré môžu vyplynúť z používania bonusovej karty (najmä nákupné správanie dotknutej osoby)
Právny základ spracúvania: podľa článku 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia (súhlas dotknutej osoby); Súhlas na spracúvanie osobných údajov pre marketingové účely udeľujete pri aktivácii bonusovej karty pri osobnej návšteve verejnej lekárne svojim vlastnoručným podpisom alebo elektronickým súhlasom v prípade online aktivácie bonusovej karty na webovom sídle prevádzkovateľa. Udelený súhlas môžete kedykoľvek odvolať zaslaním písomného oznámenia na adresu: Lekáreň Sv. Michala 2, Miestneho priemyslu 983, ÁČKO 029 01 Námestovo alebo e-mailom na adresu svmichal2@gmail.com. Za odvolanie udeleného súhlasu sa tiež považuje odhlásenie sa z odoberania newsletter-a po zakliknutí tejto požiadavky v tele newsletter-a. Odvolanie súhlasu na spracúvanie osobných údajov pre marketingové účely automaticky neznamená aj odvolanie súhlasu na spracúvanie osobných údajov pre účely vernostného programu.
▪ Doba spracúvania: Osobné údaje spracúvame po dobu Vašej účasti na vernostnom programe až do odvolania Vášho súhlasu na spracúvanie osobných údajov pre marketingové účely.
Poučenie v zmysle § článku 21 Nariadenia Ako dotknutá osoba máte právo namietať spracúvanie Vašich osobných údajov na účel priameho marketingu vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s priamym marketingom. Ak namietnete spracúvanie Vašich osobných údajov na účel priameho marketingu, prevádzkovateľ ďalej Vaše osobné údaje na účel priameho marketingu nesmie spracúvať. Námietku proti spracúvaniu môžete zaslať písomne na adresu: Lekáreň Sv. Michala 2, Miestneho priemyslu 983, ÁČKO 029 01 Námestovo alebo e- mailom na adresu svmichal2@gmail.com.

KOMU POSKYTUJEME OSOBNÉ ÚDAJE

Prevádzkovateľ ďalej poveruje spracúvaním niektorých osobných údajov iné subjekty, tzv. sprostredkovateľov. Sprostredkovateľom je každý subjekt, ktorý spracúva osobné údaje v mene prevádzkovateľa. Sprostredkovateľom odovzdávame iba osobné údaje v rozsahu nevyhnutnom
pre poskytnutie ich služieb. Ďalší príjemcovia Lekáren Sv. Michala , Hviezdoslavova 45/24, 02901 Námestovo.
Ďalšími príjemcami osobných údajov môžu byť orgány finančnej správy, súdy, daňoví a právni poradcovia a audítori, ak je to nevyhnutné na splnenie zákonných povinností alebo ochranu a uplatňovanie oprávnených záujmov prevádzkovateľa.

PRENOS DO TRETÍCH KRAJÍN

Vaše osobné údaje aktívne do tretích krajín mimo EÚ neprenášame.

VAŠE PRÁVA V SÚVISLOSTI SO SPRACÚVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV

Právo namietať
V prípade spracúvania osobných údajov na právnom základe spočívajúcom v oprávnených záujmoch prevádzkovateľa máte právo namietať voči spracúvaniu Vašich osobných údajov a naša spoločnosť ako prevádzkovateľ nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, ak nepreukáže nevyhnutné oprávnené záujmy na spracúvanie osobných údajov, ktoré prevažujú nad právami alebo záujmami Vás ako dotknutej osoby. Máte právo namietať spracúvanie osobných údajov, ktoré sa Vás týkajú, na účel priameho marketingu vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s priamym marketingom. Ak namietnete spracúvanie osobných údajov na účel priameho marketingu, naša spoločnosť ako prevádzkovateľ ďalej osobné údaje na účel priameho marketingu nesmie spracúvať.


Právo odvolať súhlas
V prípadoch, kedy Vaše osobné údaje spracúvame na základe Vášho súhlasu, máte právo tento súhlas kedykoľvek odvolať ktorýmkoľvek z nižšie uvedených spôsobov.


Právo na prístup
Máte právo na prístup k osobným údajom týkajúcim sa Vašej osoby, ktoré o Vás naša spoločnosť spracúva, ako aj na ďalšie informácie o tom, ako Vaše osobné údaje spracúvame.

Právo na opravu

V prípade, ak sa domnievate, že osobné údaje, ktoré o Vás spracúva naša spoločnosť ako prevádzkovateľ sú nepresné, neúplné alebo neaktuálne, kontaktujte nás, aby sme tieto informácie upravili, aktualizovali alebo doplnili. Máte právo na to, aby naša spoločnosť bez zbytočného odkladu opravila nesprávne osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú. So zreteľom na účel spracúvania osobných údajov máte právo na doplnenie neúplných osobných údajov.

Právo na výmaz (na zabudnutie)
Máte právo požadovať vymazanie Vašich osobných údajov, ak je na to splnený niektorý z dôvodov v zmysle článku 17 Nariadenia, napríklad osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali, osobné údaje sa spracúvali nezákonne a pod.

Právo na obmedzenie spracúvania
Za okolností uvedených v článku 18 Nariadenia máte právo požiadať, aby sme obmedzili spracúvanie Vašich osobných údajov, ak ide o ktorýkoľvek z prípadov tam uvedených, napr. počas obdobia umožňujúceho prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných údajov, ak ste ako dotknutá osoba túto správnosť údajov napadli a pod.

Právo na prenosnosť údajov
Máte právo získať osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú a ktoré ste poskytli našej spoločnosti, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a máte právo preniesť tieto osobné údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi, ak je to technicky možné a ak sa Vaše osobné údaje spracúvajú na základe súhlasu alebo na základe plnenia zmluvy a spracúvanie sa vykonáva automatizovanými prostriedkami. Vaše vyššie uvedené práva si môžete uplatniť kontaktovaním našej spoločnosti jedným z nasledovných spôsobov:
– písomne zaslaním listu na adresu: Lekáreň Sv. Michala 2, Miestneho priemyslu 983, ÁČKO 029 01 Námestovo.
– elektronicky zaslaním e-mailu na adresu svmichal2@gmail.com.

V prípade, ak si uplatníte akékoľvek z uvedených práv, budeme Vás o vybavení Vašej žiadosti/námietky informovať do 30 dní odo dňa jej doručenia k nám. V odôvodených prípadoch môžeme uvedenú lehotu predĺžiť na 60 dní, o čom Vás budeme informovať.
Ako dotknutá osoba máte tiež právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov, ak sa domnievate, že Vaše osobné údaje sú spracovávané v rozpore so zákonom. Sťažnosť môžete podať na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, https://dataprotection.gov.sk/uoou/.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
Tieto Zásady spracúvania a ochrany osobných údajov nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom 1.1.2024.